На 25.04.2023 г. се проведе 17– то редовно годишно общо отчетно-изборно събрание на Управителният съвет и членовете на Университетски войскови спортен клуб ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров”на основание чл.23 (1) от Устава на Сдружението , при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на УС на Сдружение с нестопанска цел в обществено полезна дейност УВСК ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров” за 2022 г. -докладва председателят на УС г-н Борис Борисов;

2. Приемане на финансовия отчет на Сдружението за 2022 г. и съдоклад на контролния съвет –  докладват г-жа Веска Димова и  кап. I ранг Емил Йорданов;

3. Избор на Председател и Организационен секретар на Сдружението – докладва г-н Светослав Димитранов;

4. Избор на членове за Управителен съвет на сдружение с нестопанска цел в обществено полезна дейност „УВСК ВВМУ Никола Йонков Вапцаров“ – докладва г-н Светослав Димитранов;

5. Избор на Председател на контролния съвет и членове – докладва г-н Светослав Димитранов

6. Приемане на спортен календар за 2023 г – докладва подп. Спас Мицов;

7. Разни.

© 2022 Университетски Войскови Спортен Клуб

ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"