ЗА

СВИКВАНЕ НА 17-то РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА Университетски войскови спортен клуб ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров”

Управителният съвет  на Университетски войскови спортен клуб ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров”на основание чл.23 (1) от Устава на Сдружението свиква 17– то редовно годишно общо отчетно-изборно събрание на членовете си на 25.04.2023 г. в зала 11 във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров “ на ул. „Васил Друмев“ 73 от 14.00 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на УС на Сдружение с нестопанска цел в обществено полезна дейност УВСК ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров” за 2022 г. -докладва председателят на УС г-н Борис Борисов;

2. Приемане на финансовия отчет на Сдружението за 2022 г. и съдоклад на контролния съвет –  докладват г-жа Веска Димова и  кап. I ранг Емил Йорданов;

3. Избор на Председател и Организационен секретар на Сдружението – докладва г-н Светослав Димитранов;

4. Избор на членове за Управителен съвет на сдружение с нестопанска цел в обществено полезна дейност „УВСК ВВМУ Никола Йонков Вапцаров“ – докладва г-н Светослав Димитранов;

5. Избор на Председател на контролния съвет и членове – докладва г-н Светослав Димитранов

6. Приемане на спортен календар за 2023 г – докладва подп. Спас Мицов;

7. Разни.

Поканват се всички членове на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 от Устава на Сдружението, събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на присъстващите членове на клуба.

Съгласно чл. 25 от Устава на Сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, ще бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението в град Варна, ул. „Васил Друмев” 73, считано от днес, 22.03.2023 г. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Председател на УС:    ( п ) Борис Борисов

© 2022 Университетски Войскови Спортен Клуб

ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"