Младежко юридическо сдружение с нестопанска цел в

обществена полза УВСК ВВМУ “НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” ,

приет на учредително събрание, състояло се

в гр. Варна на 29.11.2005 г.

 

Сдружението има следния предмет на дейност:

Развиване и популяризиране на спортно – тренировъчна дейност сред военнослужещите, студентите, младежите и обществеността; в областта на университетския и армейски спорт и физическото възпитание ; сформиране на представителни състави, чрез които да участва в национални и международни състезания и прояви; членуване в Асоциации за университетски и армейски спорт, организиране и провеждане на демонстрационни прояви, както и благотворителни спортни състезания по университетски и армейски спортни дисциплини; организиране на семинари и курсове за популяризиране на спорт по интереси и туризъм.

Организиране и администриране на спортни състезания и туристически походи; подготовка на състезатели за участие във вътрешни и международни състезания; изграждане и стопанисване на спортни обекти и съоръжения; предоставяне на спортни услуги на граждани; отдаване под наем на собствено имущество; рекламни услуги; продажба на радио, телевизионни и други права на разпространение.

© 2022 Университетски Войскови Спортен Клуб

ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"